Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Ochrona ogniowa dachów płaskich

Ocena: 5
11990
Przed projektantami stawiane są nowe, ciągle rosnące wymagania dotyczące projektowania dachów płaskich. Obok nośności konstrukcji, energooszczędności i szczelności, szczególną uwagę zwraca się na Odporność Ogniową REI.

Przed rozpoczęciem testu – powierzchnia wystawiona na działanie temperatury

Klasa odporności ogniowej REI jest parametrem określającym bezpieczeństwo ludzi podczas pożaru. REI jest to zdolność elementu budynku do spełniania określonych wymagań podczas pożaru. Jest składową co najmniej trzech ważnych parametrów, wyrażanych w minutach:

R – nośność ogniowa – jest to czas, po którym element budynku w warunkach pożaru przestaje pełnić swoją funkcję nośną i następuje przekroczenie dopuszczalnych przemieszczeń.

E – szczelność ogniowa – to czas, przez jaki przegroda utrzymuje swoją szczelność konstrukcyjną. Nawiązując do przykładu dachu, jest to minimalny czas, przez jaki płomień ze środka budynku nie przepali dachu na wylot. Parametr ten może być istotny na przykład dla bezpieczeństwa budynków stojących obok. Przy projektowaniu należy brać pod uwagę między innymi odległości między budynkami, ich przeznaczenie, konstrukcję, wysokość itp.

I – izolacyjność ogniowa – to czas, po którym powierzchnia drugiej strony przegrody osiąga temperatury 140°C.

Wyższe wymogi i wciąż rosnące standardy użytkowe budynków powodują wypieranie tradycyjnych, stosowanych od lat technologii, co w znacznej mierze przekłada się na coraz lepsze i nowocześniejsze materiały, m.in. do termo- i hydroizolacji. Wraz z rozwojem techniki zaczęły powstawać bezpieczniejsze, nie rozprzestrzeniające i nie podtrzymujące ognia materiały.


Początek testu – powierzchnia niewystawiona na działanie temperatury

System, a nie produkt
Ochrona przeciwpożarowa, termoizolacja oraz hydroizolacja są ze sobą nierozłącznie powiązane. Projektant odpowiada za parametry ogniowe i izolacyjne całej przegrody, która jest zbudowana z różnych materiałów. Najczęściej stoi on przed trudnym zadaniem połączenia w jeden system charakteryzujący się określonymi właściwościami ogniowymi i izolacyjnymi, materiałów pochodzących od różnych producentów, posiadających różne własności ogniowe, parametry techniczne i często niespójne techniki aplikacji.


30 minut od rozpoczęcia – powierzchnia badana płonie

Firma Swisspor Polska, produkująca zarówno materiały do termo- jak i do hydroizolacji, przebadała i wprowadziła na rynek systemy izolacji dachów płaskich oparte o materiały własnej produkcji. Dzięki temu nośność, szczelność i izolacyjność dachu została przebadana pod względem tych samych materiałów, które zostaną użyte podczas budowy. Jakość materiałów, osiągnięcie zadanych parametrów oraz rozwiązanie konstrukcyjne są gwarantowane przez jednego producenta. W ten sposób powstały bezpieczne i pewne układy warstw dachu w systemie REI 15, REI 20, REI 30 oraz REI 45


Powierzchnia niewyeksponowana po zakończeniu testu

Znaczenie wykonawstwa
Osiągnięcie określonych parametrów REI wymaga nie tylko zastosowania odpowiedniego układu warstw, ale również właściwych technik aplikacji.

Element nośny – blachę trapezową – należy mocować do konstrukcji dachu (np. płatwi) za pomocą łączników stalowych min. M4, 5 x 55 mm w ilości:
  • jeden łącznik w każdym zagłębieniu fali przy rozstawie płatwi do 600 cm włącznie,
  • dwa łączniki w każdym zagłębieniu fali na zakładach blach na podporach i na podporach skrajnych przy rozstawie płatwi od 600 cm do 750 cm włącznie.
Połączenie podłużne arkuszy blach wykonuje się za pomocą wkrętów samowiercących o średnicy 4,5 mm i długości min. 16 mm, w maksymalnym rozstawie co 25 mm.

Należy również pamiętać o izolacji ścian attyk po obwodzie przekrycia, którą wykonuje się z płyt ze sklejonej wełny mineralnej o grubości min. 8 cm i gęstości min. 90 kg/m3.

Jeżeli powierzchnia przekrycia budynku przekracza 1000 m2, przekrycie należy wykonać jako nierozprzestrzeniające ognia NRO. Jego część nośna powinna być wykonana z materiałów niepalnych. Jeśli wewnątrz lub na części nośnej umieszczona jest palna izolacja cieplna, klasa odporności ogniowej tej części przekrycia nie może być niższa niż E15.

Szczególne zasady obowiązują dla konstrukcji i przekrycia dachu budynku niższego, gdy dach:
  1. przylega do ściany z otworami budynku wyższego.
  2. znajduje się bliżej niż 8 metrów od budynku wyższego.
W takim przypadku przekrycie dachu budynku niższego, w pasie szerokości 8 m licząc od ściany budynku wyższego powinno:
  1. być nierozprzestrzeniające ognia NRO
  2. mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R30 dla elementów konstrukcji dachu,
  3. mieć klasę co najmniej E30 dla przekrycia dachu.
NRO i REI
Często spotykam się z dwoma pytaniami dotyczącymi problematyki REI oraz NRO. Pierwsze z nich brzmi: Czy można powiedzieć, że styropian lub papa ma NRO lub REI?

Zarówno NRO jak i REI dotyczą pewnych „układów” lub inaczej „systemów”, składających się z:
  • konstrukcji dachu (dźwigary, płatwie),
  • przekrycia dachu, na które składa się część nośna (np. blacha trapezowa), termoizolacja oraz pokrycie, czyli hydroizolacja,
  • ściśle określonych reguł aplikacji (np. rodzaju wkrętów i odległości między nimi).
Jeśli dach zostanie wykonany z pominięciem choć jednego z wyżej wymienionych elementów lub zastosowany zostanie materiał o innych parametrach niż zapisane w Raporcie klasyfikacji w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej, wówczas nie możemy mówić, że dach ten jest dachem nierozprzestrzeniającym ognia NRO. Podobnie jest w przypadku REI.

Sam styropian lub papa nie mogą mieć REI lub NRO. Pod kątem REI lub NRO musi być przebadana cała konstrukcja dachu. Natomiast określony styropian lub papa mogą być elementami składowymi przebadanego systemu.

Drugie często zadawane pytanie jest następujące: Czym różni się NRO od REI?

Łatwo tu o nieporozumienia i pomyłki, szczególnie, że często układy NRO i REI składają się z tych samych materiałów budowlanych. NRO i REI różnią się sposobem przeprowadzania badania. Podczas badania układu na NRO ogień przykładany jest od góry, a w przypadku REI od spodu przekrycia dachu.

mgr inż. Edyta Sauć
Krajowy Doradca Techniczny
Swisspor Polska Sp. z o.o

Źródło: Dachy, nr 3 (99) 2008
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: