Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Dostęp do dachu z produktami Fakro

Ocena: 5
3536

Według Warunków Technicznych w budynkach o dwóch lub większej ilości kondygnacji nadziemnych należy zapewnić dostęp do dachu z co najmniej jednej klatki schodowej, natomiast w budynkach wysokich oraz wysokościowych dostęp na dach powinien być zapewniony z każdej klatki. Ten sam przepis ustanawia wyj­ście na dach jako drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapę o wymiarze 0,8 m x 0,8 m w świetle. Firma Fakro posiada w swojej ofercie produkty dedykowane zarówno do dachów skośnych, jak i płaskich, które sprawdzą się jako wyjście na dach w każdym z tych przypadków.

 

Okno wyłazowe FW

Dachy skośne
Wyłazy standardowe do pomiesz­czeń nieogrzewanych

Standardowe wyłazy dachowe (WLI, WG_, WS_) umożliwiają szybkie, ła­twe i bezpieczne wyjście na dach w celu przeprowadzenia prac komi­niarskich, instalacyjnych lub konserwa­cyjnych. Ich dodatkowym zadaniem jest doświetlenie oraz przewietrzenie pomieszczenia. Przeznaczone są do montażu w pomieszczeniach nie­ogrzewanych, w których temperatura wewnątrz zbliżona jest do temperatu­ry panującej na zewnątrz.

Wyłaz WLI dzięki swojej konstrukcji może zostać zamontowany na lewą lub prawą stronę. Wykonany z drew­na sosnowego sprzedawany jest w zestawie z kołnierzem uszczelniają­cym, który umożliwia zamontowanie go praktycznie w każdym pokryciu dachowym. Dodatkowo wyłaz o wy­miarach 86 cm x 87 cm spełnia wymagania narzucone przez wspomniane już Wa­runki Techniczne.

Wyłaz WG_ posiada skrzydło wyposa­żone w szybę pojedynczą hartowaną (WGT) lub pakiet szyb hartowanych (WGI). Podobnie jak wyłaz WLI, dostar­czany jest on z kołnierzem uszczelniającym, który umożliwia łatwe i szczelne połączenie go z pokryciem falistym lub płaskim.

FAKRO posiada również w swojej ofercie wyłaz dachowy WS przeznaczony do poddaszy nieogrzewanych. Otwiera­ny klapowo do góry wyłaz zintegro­wany jest z kołnierzem, który umożli­wia szczelne połączenie z pokryciem dachowym. W zależności od pokrycia wyróżnia się trzy typy wyłazu: WSS do pokryć płaskich, WSZ do pokryć falistych oraz WSH do pokryć wysoko­profilowanych.

 

Wyłaz dachowy WLI

Okno wyłazowe do pomieszczeń ogrzewanych
Okna wyłazowe termoizolacyjne FW są połączeniem okien dachowych z wyłazem. Zastosowanie takich samych pakietów szybowych jak w oknach dachowych pozwala na montaż w ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych. Roz­wiązanie to umożliwia jednoczesne doświetlenia pomieszczeń z zachowa­niem bardzo dobrych parametrów termoizo­lacyjnych oraz wygodne i bezpieczne wyjście na połać dachową np. w celu wykonania niezbędnych prac konser­wacyjnych na dachu. Okno dostępne jest w dwóch wersjach: FWL otwiera­ne na lewą stronę oraz FWR otwierane na prawą stronę.

Bezpieczna komunikacja
Zapewniając dostęp do dachu należy również pamiętać o komunikacji, któ­ra na dachach skośnych jest utrudnio­na. Ława kominiarska RSB umożliwia łatwe i bezpieczne wyjście na połać dachu z wnętrza budynku zapewnia­jąc wygodną komunikację dla osób pracujących na dachu np. kominiarza, dekarza czy instalatora. Dzięki unikato­wej konstrukcji może być stosowana do różnych typów pokryć dachowych niezależnie od ich kształtu i rodzaju.

 

Wyłaz do dachów płaskich DRL

Dachy płaskie
Okna wyłazowe, termoizolacyjne do dachów płaskich

Okna wyłazowe DR_ to połączenie okna do dachów płaskich oraz wyłazu. Oprócz funkcji doświetlenia posiadają do­datkową cechę użytkową, jaką jest wygodne i bezpieczne wyjście na płaski dach. Zastosowane w wyłazie specjalne zawiasy oraz funkcjonalny system otwierania pozwalają na ła­twe otwarcie skrzydła do 80°. Spręży­ny gazowe ułatwiają obsługę skrzydła oraz stabilnie utrzymują go w pozycji otwartej, chroniąc przed przypadko­wym zamknięciem. Okno dostępne jest w dwóch wersjach: DRC okno wyłazowe z kopułą z wytrzymałego poliwęglanu oraz DRF okno wyłazowe płaskie, bez kopuły.

Wyłaz termoizolacyjny do dachów płaskich
Wyłaz DRL to innowacyjne roz­wiązanie pozwalające na wygodne i bezpieczne wyjście na płaski dach. Konstrukcja oraz rozmiary wyłazu DRL umożliwiają połączenie go ze scho­dami strychowymi, tworząc komplek­sowe rozwiązanie w zakresie dostępu do dachu płaskiego. Konstrukcja wy­łazu oparta jest na wielokomorowych profilach PVC. W odróżnieniu od okien wyłazowych, wyłaz DRL nie posiada szyby. Otwierane klapowo do góry skrzydło jest wypełnione płytą warstwową, dzię­ki czemu uzyskano doskonałe parame­try termoizolacyjne wyłazu. Cały wyłaz jest okuty blachą. Łatwe otwieranie skrzydła o kąt 60° możliwe jest dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych.

 

Fakro

Źródło: Dachy, nr (218) 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: