Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

VIII Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

Ocena: 0
2566
Już po raz ósmy członkowie Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA spotkali się, by wspólnie podsumować miniony rok, który niewątpliwie zaliczyć można do udanych.

Prezes Zarządu DAFA Witold Okoński
Fot. DAFA


Spotkanie odbyło się 22 maja 2014 r. w Suchedniowie. Zgromadziło blisko 100-osobowe gremium członków Stowarzyszenia i stanowiło unikalną na polskim rynku platformę bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy wykonawcami oraz producentami.

W ogólnej ocenie był to rok sukcesów organizacyjnych i merytorycznych Stowarzyszenia, którego dynamika rozwoju umacnia markę organizacji oraz wizerunek firm członkowskich.

Prezes Zarządu Witold Okoński, składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od kilku lat nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji. Wskazał na systematyczną ewolucję organizacji w kontekście rosnącej liczby członków Stowarzyszenia oraz nowych aktywności merytorycznych.

Stowarzyszenie DAFA od początku swojej działalności pracuje nad poprawą jakości i usystematyzowaniem wytycznych dla technologii dachów płaskich i fasad oraz popularyzacją dobrych i bezpiecznych praktyk.

Osiem grup merytorycznych niewątpliwie wyróżnia DAFA na tle organizacji wyznaczających standard dla budownictwa. Podsumowania prac w tych grupach podjęli się ich reprezentanci – koordynatorzy.

Michał Wilk zrelacjonował działalność szkoleniową oraz publikacyjną Grupy Merytorycznej „Lekka obudowa”, która zaowocowała oddaniem w ręce  specjalistów kolejnych publikacji technicznych: „Atlas mostków cieplnych w budownictwie z płyt warstwowych” oraz „Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych.” Przywołał również zorganizowane przez DAFA spotkanie prawie wszystkich znaczących producentów blach trapezowych w kontekście projektowania warstwy nośnej dachu.


Uczestnicy Walnego Zebrania
Fot. DAFA


Piotr Olgierd Korycki – koordynator Grupy Merytorycznej „Akustyka” podsumował roczną działalność zespołu, któremu w tak krótkim czasie udało się stworzyć opracowanie w postaci „Katalogu rozwiązań akustycznych” – autorską publikację, prezentującą rozwiązania i technologie pięciu firm Piotr Wolański omówił założenia programowe i podjęte działania Grupy Merytorycznej „Dachy zielone”, ukierunkowane na opracowanie brakujących w Polsce wytycznych i uregulowań w zakresie technologii dachów zielonych. W tym celu DAFA, jako pierwszy podmiot reprezentujący Polskę, zawiązało współpracę członkowską z FLL – Stowarzyszeniem Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu. Będzie to pierwsze opracowanie na taką skalę w Polsce.

Mariusz Pawlak skoncentrował uwagę słuchaczy na omówieniu edukacyjnej roli Stowarzyszenia, która realizowana jest m.in. poprzez naukowo-techniczne konferencje, organizowane w ramach targów Budma. W podsumowaniu podkreślił, że kluczem do sukcesu jest zaangażowanie członków Stowarzyszenia w stworzenie atrakcyjnego merytorycznie programu, mającego odzwierciedlenie w wysokiej liczbie słuchaczy.

W spójności z fundamentalną misją Stowarzyszenia, jaką jest wspieranie wykonawców, w minionym roku zainicjowano cykl paneli dyskusyjnych, dedykowanych firmom wykonawczym, mających na celu ochronę ich interesów. W podsumowaniu dotychczasowych spotkań panelowych podkreślono, że są one unikalną na polskim rynku platformą bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń między wykonawcami.

Wieczór integracyjny stworzył możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli często konkurujących ze sobą na rynku firm i wzbogacony był występem artystki kabaretowej Katarzyny Piaseckiej.

Spotkanie było okazją do złożenia przez Prezesa Witolda Okońskiego podziękowania wszystkim członkom DAFA za inicjatywę i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy.

Źródło: Dachy, nr 6 (174) 2014
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: