Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Relacja z XVIII Dorocznego Spotkania Członków Stowarzyszenia DAFA

Ocena: 5
1672

W dn. 16/17 maja w Mszczonowie przedstawiciele najsolidniejszych firm budowlanych skupionych w Stowarzyszeniu DAFA podsumowali sukcesy minionego roku w ramach prestiżowego wydarzenia jakim było Doroczne Spotkanie.

Stowarzyszenie od 18 lat wyznacza standardy technologiczne w nowoczesnym budownictwie oraz stanowi największą platformę integracji i networkingu dla branży dachów płaskich i fasad w Polsce. Podczas tego wyjątkowego spotkania, które zgromadziło ponad 110 osobowe gremium Gości dokonano wyboru władz Stowarzyszenia.

Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało powierzone Panu Piotrowi Szymczyk. Do nowego Zarządu powołano: Pana Jakuba Krzanika, Panią Marzenę Maj, Pana Krzysztofa Rogosza oraz Pana Andrzeja Stępkowskiego. Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Panią Anetę Kolasińską, Pana Witolda Okońskiego, Pana Henryka Ziobro. Minowano również nowy skład Organu do rozstrzygania spraw spornych – mandat zaufania otrzymali: Pan Marcin Duzik, Pani Monika Hyjek, Pan Karol Miazio, Pan Mariusz Pawlak oraz Pani Monika Wójcik. Prowadzenie obrad Walnego Zebrania zostało powierzone Paniom Mecenas Emilii Szkiela i Karolinie Olszewskiej z renomowanej warszawskiej Kancelarii GESSEL.

Część formalna rozpoczęła się wraz ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok, które rozpoczął ustępujący Prezes Zarządu – Pan Piotr Olgierd Korycki.

Prezes podsumował ubiegłoroczne dokonania Stowarzyszenia, ukierunkowane na popularyzacji poprawnej myśli technicznej oraz tworzeniu wytycznych dla branży w ramach 9 Grup Merytorycznych. Podkreślił, że DAFA jest cenione za działalność merytoryczno-edukacyjną, kształtowanie najlepszych praktyk i doskonalenie jakości polskiego budownictwa. Złożył podziękowania Moderatorowi Rady Technicznej DAFA Panu Pawłowi Fiszer oraz jej członkom za wsparcie techniczne udzielane Stowarzyszeniu oraz firmom członkowskim. Podziękował za zaangażowanie wielu osób w podejmowane inicjatywy, stawiające Stowarzyszenie na pozycji opiniotwórczej organizacji branżowej.

Następnie Pan Jakub Krzanik zrelacjonował kurs pierwszej pomocy na budowie, zorganizowany przez Stowarzyszenie jesienią zeszłego roku w Tomaszowicach.

W intensywnym - 8 h szkoleniu uczestniczyło ponad 30 osób, którzy pod okiem trenerów – ratowników medycznych ćwiczyli postępowania w stanach zagrożenia życia związane m. in. z pracami budowlanymi czy z pracami na wysokości. Prelegent przytoczył rażące statystyki, obrazujące niski poziom skutecznej pomocy przedmedycznej w Polsce w stosunku do naszych zachodnich sąsiadów: przeżywalność w Polsce wynosi średnio 6%, podczas, gdy w Holandii i krajach Skandynawskich (Norwegia, Szwecja) sięga 40%. W Polsce pierwsza pomoc udzielana jest jedynie w 20 % przypadkach, gdzie w innych krajach wynosi 60 %. Wyraził przekonanie, że kierunek doskonalenia zasad pierwszej pomocy powinien być kontynuowany zarówno przez Stowarzyszenie, przez firmy członkowskie, jak i przez nas samych do czego zachęcił na koniec wystąpienia.

Pan Krzysztof Rogosz podsumował ważne wydarzenie o charakterze szkoleniowym z marca tego roku, którego tematem wiodącym było „Praktyczne wykorzystanie wytycznych DAFA na budowach”.

Prelegent stwierdził, że koncepcja szkolenia powstała na kanwie obszernej listy publikacji DAFA w liczbie ponad 20 opracowań z zakresu wytycznych projektowych i wykonawczych oraz specjalistycznej wiedzy technicznej oraz niezliczonej już liczby artykułów autorstwa ekspertów Stowarzyszenia opublikowanych w prasie branżowej. Seminarium w Tomaszowicach zgromadziło ponad 40 -os. grono uczestników. Program opracowany koncepcyjnie przez Pana Pawła Fiszera zbudowali autorzy publikacji technicznych, którzy prezentowali przykłady wykorzystania potencjału z ich zapisów w konkretnych sytuacjach w procesie realizacji inwestycji: Pan Piotr Olgierd Korycki, Pan Paweł Żwirek, Pan Marta Gołasz, Pani Monika Hyjek, Pan Marek Krupa. Podsumowaniem prelekcji był panel dyskusyjny moderowany przez Pana Pawła Fiszera z udziałem Pani Gabrieli Przystał, reprezentującej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz projektanta - arch. Jana Dulińskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali jasny przekaz, że mimo, iż wytyczne DAFA, zawierające zasady wiedzy technicznej, nie są dokumentami normatywnymi, to uzyskują one walor prawny ze względu na wskazany w art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane zapis: Obiekty budowlane (…) należy projektować i budować (…) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Pani Ewelina Klin zrelacjonowała szkolenia Wirtualnej Akademii DAFA, obejmujące w minionym roku pięć webinarów z zakresu dachów zielonych, prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w kontekście PPOŻ. oraz zaleceń ochrony antykorozyjnej, wspieranych medialnie przez największe tytuły prasy branżowej i portali dla budownictwa. Ważnym punktem agendy, wzbudzającym uznanie co do skali działań był blok prezentujący aktywności Grup Merytorycznych i Tematycznych przez jej koordynatorów i przedstawicieli.

Pani Monika Hyjek omówiła osiągnięcia Grupy Merytorycznej PPOŻ., która wydała aktualizację wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”. Nowa odsłona publikacji doprecyzowuje aspekty rozwiązań technicznych w odpowiedzi na sygnały z rynku oraz uwzględnia nowy obszar fotowoltaiki z punktu widzenia ppoż. Wytyczne miały premierę na konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”, organizowanej wspólnie z SITP w ramach Targów Budma 2023 w Poznaniu. Opracowanie było tematem wielu wystąpień na przeróżnych konferencjach i kongresach pożarnictwa, organizowanych pod patronatem DAFA. Ponadto Reprezentanci Grupy przygotowali serię artykułów poświęconych bezpieczeństwu pożarowemu, występując w roli ekspertów w wielu pozycjach prasy branżowej. 

Pan Łukasz Ostapiuk podsumował aktywność Grupy Tematycznej ODDYMIANIE GRAWITACYNNE, zwieńczone wydaniem „Poradnika dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”. Poradnik jest autorskim opracowaniem grupy ekspertów, bazującym na ich wieloletnim doświadczeniu. Stanowi kompleksowe vademecum wiedzy teoretyczno-praktycznej porządkujące zagadnienia z dziedziny projektowania systemów oddymiania oraz wskazujące propozycje rozwiązań dla istotnych problemów projektowych. Poradnik otrzymał pozytywne recenzje od przedstawicieli Politechniki Warszawskiej i Akademii Pożarniczej w Warszawie, a jego prapremiera odbyła się na Targach Budma 2023 oraz na wielu różnych forach konferencyjnych i webinarach Stowarzyszenia.

Koordynator Grupy Tematycznej KOROZYJNOŚĆ - Pan Roman Węglarz wymienił projekty realizowane w ramach grupy.

Należy do nich cykl artykułów poświęconych prawidłowemu doborowi materiałów stalowych w środowiskach korozyjnych oraz możliwościom zabezpieczeń stalowych elementów konstrukcyjnych i materiałów lekkiej obudowy. W ramach dwóch spotkań, które odbyły się w ubiegłym roku podjęto decyzję o rozbudowaniu listy tematów o wykaz typowych błędów montażowych prowadzących do przyspieszonej korozji. Prelegent podkreślił, że w pracach zespołu uczestniczy ekspert zewnętrzny dr hab. inż. Tomasz Tański prof. Politechniki Śląskiej. Grupa Merytoryczna LEKKA OBUDOWA skoncentrowana była na realizacji wytycznych z zakresu oceny lekkich metalowych obudów ścian. Pan Karol Miazio złożył podziękowania ekspertom skupionym w Grupie Tematycznej FOTOWOLTAIKA za współpracę przy tworzeniu „Wytycznych projektowania, montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych na dachach płaskich”. Poinformował, że prace są intensywne i bliskie ukończeniu, a wytyczne powstają przy dużym zaangażowaniu członków Grupy na przestrzeni ponad 20 spotkań. Dużą wartością dla opracowania jest wiedza czerpana od eksperta zewnętrznego dr hab. inż.  Arkadiusza Węglarza z Politechniki Warszawskiej, pełniącego funkcję doradcy Zarządu KAPE ds. gospodarki niskoemisyjnej dot. m. in. sposobu powstawania ustaw, regulujących kwestie związane z energetyką. W kontekście ważności wytycznych dla branży prelegent podkreślił, że od 2030 roku na wszystkich obiektach, które będą miały powyżej 250 m2 powierzchni użytkowej będzie obowiązek postawienia instalacji fotowoltaicznej. Podzielił się efektami komunikacji z mediami w zakresie zapowiedzi publikacji.

Na zakończenie swojego wystąpienia przekazał zaproszenie na szkolenie z obszaru wytycznych, planowane przez Stowarzyszenie jeszcze we wrześniu tego roku.

Pan Leszek Grabowski zaprezentował działania powołanej w listopadzie Grupy BHP-ASEKURACJA. Celem inicjatywy jest stworzenie „Wytycznych i wskazanie dobrych praktyk związanych z asekuracją pracy na wysokościach” w formie autorskiego opracowania, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Podsumował trzy spotkania poświęcone projektowi w gremium reprezentantów firm dostarczających rozwiązania bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz dostawców techniki mocowań. Podziękował członkom Grupy za współpracę przy realizacji projektu. Preludium do powstania Grupy było uczestnictwo w seminarium OIP we Wrocławiu, gdzie zostały wygłoszone referaty z ramienia DAFA.

Pan Witold Okońki podsumował zaangażowanie Grupy Merytorycznej DACHY ZIELONE, skoncentrowane na prezentacji efektów działań bazujących na wydanych „Wytycznych dla dachów zielonych”. Aktywności objęły uczestnictwo reprezentantów grupy w webinariach Wirtualnej Akademii DAFA, w różnych seminariach i konferencjach oraz współpracę z prasą branżową. Podkreślił, że naprawa błędu wykonawczego źle wykonanego, nieszczelnego dachu zielonego kosztuje 3-4 razy więcej niż położenie nowego zielonego dachu, dlatego wytyczne DAFA nie tracą na swojej wartości.

Pan Jacek Stankiewicz omówił działalność w Grupie TECHNIKA MOCOWAŃ, której owocem prac jest cykl trzech publikacji, rekomendujących prawidłowe rozwiązania techniczne w poszczególnych segmentach budowlanych. Pierwsze opracowanie dotyczyło mocowania stalowych blach profilowych na blachach płaskich i fasadach, drugie opracowanie dot. mocowania izolacji wodochronnych na dachach płaskich a serię zamknęły wytyczne doboru łączników do mocowania okładziny z płyty warstwowej.

W minionym roku pojawiły się artykuły w prasie branżowej stricte powiązane z wydanymi opracowaniami.

Pani Katarzyna Wiktorska zwróciła uwagę na aktywności podejmowane przez Stowarzyszenie, promujące wizerunek firm członkowskich, jak kampania „Wybierz firmę z Certyfikatem DAFA” w którą włączyła się rekordowa liczba pism i wiodących portali związanych z budownictwem i architekturą. O rosnącym autorytecie Stowarzyszenia w środowisku budowlanym świadczy skala zaproszeń do współpracy przez instytucje i rozpoznawalnych organizatorów konferencji. Na przestrzeni dwunastu miesięcy DAFA pełniła rolę eksperta, a także współorganizatora trzydziestu wybranych wydarzeń partnerskich i patronackich.

Piotr O. Korycki wyraził serdeczną wdzięczność za dwie kadencje wspólnej pracy na rzecz DAFA i podsumował dynamiczny rozwój Stowarzyszenia przez pryzmat ostatnich lat, które przyniosły widoczne efekty dla całego środowiska dachowego.

Ważnym momentem była minuta ciszy dla upamiętnienia i uczczenia rzeczoznawcy i wieloletniego członka Stowarzyszenia śp. Pana Ryszarda Klatt, któremu Walne Zebranie nadało godność członka honorowego. Wieczorny bankiet był doskonałą okazją do ciekawych rozmów i zacieśnienia biznesowo-koleżeńskich relacji. Jego dopełnieniem był występ kabaretu K2, który rozbawił Gości do łez. Ogrom merytorycznych dysput w miłej atmosferze i w doskonałym towarzystwie to potężna dawka energii do dalszego działania.

DAFA odważnie wkracza w pełnoletniość z jasno nakreślonymi celami i mnóstwem motywacji na kolejne lata tworzenia środowiska najwyższej kultury i standardów budowlanych.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: