Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

"DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego". Relacja z Konferencji DAFA

Ocena: 0
2541
Piąta edycja Konferencji Stowarzyszenia DAFA, która 11 marca br. odbyła się w ramach MTP Budma 2015 miała tytuł „DAchy i FAsady – zielona przyszłość budownictwa miejskiego”. Wydarzenie przyciągnęło szerokie grono prawie 220 słuchaczy zainteresowanych tematyką zielonych dachów i ścian.

Uczestnicy konferencji DAFA (od lewej): Roelof-Jan van Wikselaar, Mariusz Pawlak, Piotr Wolański, Heiko Schmidt, Jakub Walawender, Katarzyna Wiktorska, Ewa Burszta-Adamiak, Jacek Nowak, Marta Weber-Siwirska, Witold Okoński, Ewelina Klin

Wysoka frekwencja potwierdziła, jak ważnym i aktualnym zagadnieniem jest prawidłowe projektowanie, wykonywanie i pielęgnacja dachów zielonych. W gronie słuchaczy znaleźli się specjaliści zawodowo związani z branżą zieloną: architekci, projektanci, reprezentanci środowisk akademickich, pracownicy jednostek naukowo-badawczych oraz firmy o profilu wykonawczym i producenckim. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się eksperci wywodzący się ze środowisk akademickich oraz specjaliści z firm członkowskich DAFA.

Konferencję otworzył Mariusz Pawlak, prezentując program siedmiu sesji tematycznych, promujących ideę zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz edukacji w zakresie poprawnego projektowania i wykonania dachów i fasad zielonych.

Prezes Stowarzyszenia Witold Okoński oraz Dyrektor Biura Katarzyna Wiktorska podsumowali osiągnięcia Stowarzyszenia. Prelegenci podkreślili rozwój aktywności merytorycznych w ośmiu zespołach eksperckich, szeroką współpracę międzynarodową (IFD, IFBS, FLL) oraz stale rosnące gremium najbardziej rzetelnych i cieszących się dobrą opinią na rynku firm: blisko 80 wykonawców oraz producentów i dostawców.

W pierwszym referacie „Zielone dachy – miejsca retencjonowania wody opadowej” dr inż. Ewa Burszta-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu tłumaczyła zasadność retencjonowania wód opadowych w terenach zurbanizowanych. Obecnie polskie miasta zamieszkuje 60% populacji z ciągłą tendencją wzrostową, co powoduje konieczność odciążenia gospodarki wodno-ściekowej. Prelegentka przekonywała, że dachy zielone są odpowiedzią na potrzebę zwiększenia terenów biologicznie czynnych oraz zmniejszenia i spowolnienia ilości wód opadowych, które trafiają do systemów kanalizacyjnych.

Jakub Walawender (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej– PIB /Uniwersytet Jagielloński) oraz Piotr Wolański wskazali w swoim wystąpieniu na „Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta” z uwzględnieniem pozytywnego oddziaływania na warunki termiczno-wilgotnościowe.

Zwrócili uwagę na potrzebę zrównoważonego planowania przestrzeni miejskiej celem neutralizacji negatywnych skutków oddziaływania miejskiej wyspy ciepła, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców miasta.

Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęto referat „Błędy w wykonawstwie dachów zielonych” zaprezentowany przez Heiko Schmidta. Prelegent omówił przykłady niepoprawnych praktyk i przeprowadził analizę błędów przy realizacji tego typu inwestycji. Wskazał przy tym na prawidłowe rozwiązania, zgodne z Wytycznymi FLL.


Dr inż. Ewa Burszta-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Konferencja była okazją do zaprezentowania po raz pierwszy polskojęzycznych „Wytycznych dla dachów zielonych”, opracowywanych w ramach Stowarzyszenia na bazie tłumaczenia FLL. Witold Okoński zaznaczył, że do tej pory nie było w Polsce opracowania, obejmującego w kompleksowy sposób zasady projektowania i wykonywania dachów zielonych oraz określającego wymagania dla materiałów stosowanych w tej technologii. Wytyczne ukażą się z końcem maja br. i dostarczą polskiej branży budowlanej solidnych podstaw do projektowania, realizacji i użytkowania wysokiej jakości dachów zielonych.

Dr inż. Jacek Nowak z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wprowadził w zakres zagadnień związanych z „Zasadami oceny jakości substratów na zielone dachy”. Prelegent podkreślił znaczenie warstwy substratu w prawidłowym tworzeniu dachów i fasad zielonych. Skoncentrował również uwagę słuchaczy na cechach jakościowych substratów oraz metodach ich oceny, w odniesieniu do przykładów własnych badań, porównanych z wytycznymi FLL.

W prezentacji „Roślinne ściany jako element architektury współczesnych miast” dr inż. Marta Weber-Siwirska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zobrazowała na inspirujących przykładach estetyczne i ekologiczne znaczenie zielonych ścian. Prelegentka wskazała na różnorodność roślinnych ścian i bogactwo rozwiązań konstrukcyjnych, porównując wady i zalety dostępnych technologii oraz wytyczne doboru gatunkowego.

Na zakończenie organizatorzy przygotowali dla słuchaczy wykład o „Praktycznym aspekcie rozwoju i konstrukcji zielonych ścian”, który na bazie doświadczeń zebranych w różnych strefach klimatycznych przedstawił Roelof-Jan van Wikselaar. Licznie zaprezentowane przykłady realizacji dowiodły, że idea zielonego budownictwa staje się coraz bardziej powszechna na całym świecie, w tym również w Polsce.

Słuchacze wysoko ocenili Konferencję zarówno pod kątem merytorycznego programu, interesującej prezentacji omawianych zagadnień, jak i jej strony organizacyjnej.

Tym samym V Konferencja Stowarzyszenia dowiodła, jak ważną rolę odgrywa DAFA w propagowaniu wiedzy i rozwoju zielonej przyszłości budownictwa miejskiego.

Źródło: Dachy, nr 4 (184) 2015
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: