Wstępne krycie

Ocena: 5
2691

Wstępne krycie to we współczesnych dachach rzecz normalna. Nie ma jednak polskich norm, które określałyby, jakie materiały można/trzeba stosować. Polscy dekarze opierają się tu na wytycznych niemieckich, które szczegółowo rozróżniają poszczególne warianty wstępnego krycia.

FWK są często wykorzystywane jako pokrycia pomocnicze. Karty techniczne produktów powinny zawierać informację, czy dana folia się do tego nadaje

Zadaniem dachu jest ochrona wnętrza budynku przed wpływami pogodowymi. Nie jest to jednak jedyna funkcja, jaką ma spełniać współczesny dach. Dzisiaj niemal każde poddasze ma charakter użytkowy, nie wystarczy więc pokrycie konstrukcji pokryciem z dachówek – stosunki fizyczno-budowlane panujące w takim dachu są o wiele bardziej skomplikowane. Dzisiejszy dach spadzisty to wielowarstwowy system różnych płaszczyzn i funkcji.

W Polsce nie ma norm czy przepisów nakazujących stosowanie konkretnych warstw w określonych przypadkach. Dekarze korzystają w tym zakresie z branżowych zaleceń Niemieckiego Związku Dekarzy. Wytyczne te nie tylko opisują same środki, ale i dotyczą materiałów, jakie należy zastosować w celu ich osiągnięcia.

Dawniej nie znano oczywiście folii wstępnego krycia, nie mówiąc już o membranach wysokoparoprzepuszczalnych. Materiały te należało więc uwzględnić we wspominanych Wytycznych, co też się stało.

Jakość wyrobów stosowanych w dachach spadzistych zależy zarówno od samego materiału, jak i sposobu jego produkcji. Do zbudowania długotrwale funkcjonalnych dodatkowych warstw zabezpieczających – folii wstępnego krycia i podkładu dachowego można użyć m.in. produktów Tyvek® firmy DuPont. Podstawą ich funkcjonowania jest technologia Flash-Spun-Bond. W wyniku tego procesu produkcyjnego powstaje warstwa funkcjonalna spełniająca wszelkie wymagania wobec wstępnych (spodnich) pokryć. Membrana jest wodoszczelna (W1 wg EN 1928) i równocześnie posiada wysoki współczynnik dyfuzyjności (sd = 0,015 m; EN ISO 12572). Spełnia też wymagania wytrzymałości na ulewny deszcz – nie tylko dla dachów, ale i dla fasad – i odpowiada podwyższonym wymaganiom wobec procesów starzeniowych, nawet do 100°C (EN 1297 i EN 1296). Na podstawie tych właściwości, Związek Dekarzy Niemieckich (ZVDH) dopuścił ją do stosowania jako pokrycie pomocnicze i zakwalifikował ją do klas UDB-A i USB-A. Firma oferuje także odpowiednie systemowe akcesoria do zaklejania zakładów i obróbki wszystkich standardowych detali dachowych.

Materiały na pokrycie wstępne
Branżowe niemieckie przepisy wprowadzają tu szczegółowe rozróżnienia, niekiedy wręcz bardzo subtelne. Rozróżnia się tu np. m.in. między dachem spodnim (w praktyce jest to deskowanie z desek lub płyt drewnopochodnych), podkładem dachowym i rozpiętą folią wstępnego krycia. Ponadto odpowiednio sklasyfikowano stosowane materiały. Zgodnie z tą klasyfikacją dostępne dzisiaj w handlu systemy paroprzepuszczalne należy stosować wyłącznie do wykonywania warstw (folii) wstępnego krycia i podkładów dachowych. Do budowy dachu spodniego wolno stosować tylko membrany z tworzyw sztucznych oraz papy bitumiczne.

Zabronione jest używanie otwartych dyfuzyjnie membran do wykonywania dachu spodniego.

W myśl wytycznych Związku Dekarzy folia wstępnego krycia, podkład dachowy i dach spodni są dodatkowymi środkami zabezpieczającymi. To, jakie zabezpieczenie należy stosować na konkretnym dachu, zależy przede wszystkim od wymagań stawianych pokryciu dachowemu.

W wytycznych dla pokryć dachowych z dachówek ceramicznych i cementowych w punkcie 1.1.2 Wskazówek dotyczących formy i wymagań można przeczytać:

(4) Wymagania wobec pokrycia dachowego, z jakimi należy się liczyć w normalnych warunkach, wynikające z klimatycznych, mechanicznych i konstrukcyjnych oddziaływań oraz ze sposobu użytkowania budynku, określają wybór materiału pokryciowego i rodzaj dodatkowych środków zabezpieczających.

Dalej przepis wymienia, z czego wynikają owe podwyższone wymagania. Są to: pochylenie dachu, konstrukcja, sposób użytkowania, stosunki klimatyczne i warunki lokalne.

Taśmy uszczelniające pod kontrłaty zapewniają dodatkową szczelność. Jeśli jednak używa się takich akcesoriów, to producent danej folii musi je określić jako odpowiednie dla niej i objąć je gwarancją

Kryteria dla dodatkowych zabezpieczeń

Dla każdego materiału pokryciowego wytyczne podają zalecane kąty pochylenia dachu. Jeśli rzeczywisty kąt pochylenia jest mniejszy od zalecanego, to już sam ten fakt powoduje zaistnienie podwyższonego wymagania. Od tego, o ile faktyczne pochylenie jest niższe od zalecanego, zależy postać dodatkowego zabezpieczenia. Mocno skomplikowany dach, jego szczególne kształty i długie krokwie to cechy podwyższonych wymagań o charakterze konstrukcyjnym. Zalicza się do nich również wykorzystanie poddasza do celów użytkowych – tu dodatkowe zabezpieczenia dobiera się z uwzględnieniem warunków fizyczno-budowlanych, czyli ochrony cieplnej, akustycznej, ogniowej oraz zabezpieczenia przed wilgocią. Położenie obiektu i połączone z tym stosunki klimatyczne też determinują zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Lokalizacje eksponowane, znajdujące się w ekstremalnych rejonach, gdzie panują szczególnie silne wiatry czy występują bardzo obfite opady śniegu, zawsze wymagają specjalnych zabezpieczeń.

Konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń może być też nakazana przez lokalne przepisy, czyli krajowe kodeksy budowlane, przepisy nadzoru budowlanego, rozporządzenia wydawane przez władze miejskie, powiatowe czy gminne lub konserwatorskie.

Przy podejmowaniu decyzji, jakie dodatkowe środki zabezpieczające należy zastosować na danym dachu, trzeba uwzględnić wszystkie dodatkowe okoliczności (czyt. lista podwyższonych wymagań w ramce).

Przyporządkowanie zabezpieczenia
Aby zapobiegać nieporozumieniom i błędnym interpretacjom, w wytycznych dla dachów spodnich, podkładów dachowych i folii wstępnego krycia dokonano podziału dodatkowych zabezpieczeń na klasy.

Klasa oznacza odpowiedni profil funkcjonalny zabezpieczenia. Daną klasę zabezpieczenia można w praktyce zbudować z różnych materiałów. Muszą one oczywiście posiadać odpowiednie właściwości, wymienione w ich kartach technicznych. Przykładowo zabezpieczenie klasy 3 można wykonać zarówno z FWK (USB-A), jak i z membran do wykonywania podkładów dachowych (UDB-A) – czyt. tab. 1.

Tabela informuje o przyporządkowaniu zabezpieczeń. Poza podwyższonym wymaganiem duża rolę odgrywa zalecane nachylenie dachu. Im jest ono mniejsze, tym wyższy jest stopień zabezpieczenia. Zasadniczo obowiązuje zasada: Pokryć dachowych z dachówek ceramicznych i cementowych nie należy wykonywać nawet z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń, jeśli pochylenie dachu jest mniejsze niż 10º (Wytyczne dla pokryć dachowych z dachówek ceramicznych i cementowych, rozdział 1.3.2 (4)). I tak przykładowo, jeśli pochylenie dachu jest niższe od zalecanego o 12° lub więcej, to należy wykonać deszczoszczelny dach spodni. Dodatkowe zabezpieczenia wymienione w ww. Wytycznych w rozdziale 1.3.2 „Przyporządkowanie dodatkowych zabezpieczeń” to jedynie wymagania minimalne. Nie uwalniają one wykonawcy od samodzielnej oceny zasadności zastosowania jeszcze innych środków. Zamieszczoną w Ogólnych Zasadach tabelę zatytułowaną „Dodatkowe zabezpieczenia w celu zapewnienia szczelności przed deszczem” należy więc odpowiednio uzupełnić (Tab. 2).

Wraz z wejściem w życie kart technicznych dla folii wstępnego krycia i folii na podkłady dachowe uregulowano także możliwość ich użycia jako pokryć pomocniczych. Poza ważnymi właściwościami produktu karty informują, czy dany produkt może być wykorzystany na pokrycie pomocnicze. Ponadto wskazują one, że akcesoria danego producenta, stosowane np. do łączenia zakładów czy wykonywania połączeń folii ze ścianami również muszą być uznane za odpowiednie dla danej membrany/folii i zostać objęte warunkami gwarancji.

Podkłady dachowe układa się przeważnie na zakład i zakleja styki. Wiele folii posiada więc fabrycznie oznaczone krawędzie, które pomagają w dobraniu odpowiedniego zakładu

Podsumowanie: ocenia wykonawca
Generalnie niezbędne pokrycia pomocnicze można realizować w postaci zarówno dachu spodniego, jak i podkładu czy FWK. Podkłady FWK muszą jednak być w stanie „przez ograniczony okres zapewnić budynkowi oraz warstwom [dachu] leżącym niżej ochronę przed deszczem” (Instrukcja dla dachów spodnich, podkładów dachowych i folii wstępnego krycia (rozdział 3.2.(4)). Poza tym zastosowane materiały muszą być zgodne z danymi z kart technicznych, a akcesoria muszą również być dedykowane do pokryć. Wszelkie połączenie i przejścia muszą być wykonane w sposób chroniący przed deszczem.

Fakt, czy zachodzi konieczność zastosowania pokrycia pomocniczego, ocenia wykonawca, czyli dekarz.

Wilfried Buchholz
Key Account Manager
DuPont Building Innovations

Źródło: Dachy, nr 7 (139) 2011

 

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy


 


 

Który model dachówki ceramicznej płaskiej jest Ci najbardziej znany?
GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ