Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Błędy projektowo-techniczne na dachach użytkowych

Ocena: 5
2255
Braki czy wręcz błędy w projektach technicznych dachów użytkowych, tj. tarasów  i dachów zielonych są zjawiskiem stosunkowo częstym, a negatywne następstwa tych niedociągnięć spadają również na wykonawców robót dekarskich.

Fot. 1. Cienkie folie dachowe jednowarstwowego krycia (tutaj EPDM)…

Pierwsze problemy dla wykonawcy wynikające z błędów projektowych występują już na etapie realizacji robót, kolejne pojawiają się na etapie eksploatacji dachu jeszcze w czasie trwania gwarancji. Zagadnienie przedstawiam na przykładzie stropodachów nad garażami, które upowszechniły się w zabudowie miejskiej. Oto typowe i najpoważniejsze zagrożenia wynikające z wadliwych projektów.


Fot. 2. …są zbyt delikatne w warunkach budowy dachów użytkowych (tutaj PCV)

Systemy hydroizolacji jednowarstwowej
Problem ten dotyczy przede wszystkim robót hydroizolacyjnych wykonywanych na dużych (od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy m2) płytach garażowych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń stwierdzam, że w realiach organizacyjnych obecnie panujących na większości budów w Polsce dwuwarstwowy system hydroizolacji bitumicznej (np. papa podkładowa typu  PYE PV 250 S5 + papa korzenioodporna typu PYE PV 250 S5) jest dla wykonawcy zdecydowanie bezpieczniejszy od hydroizolacji jednowarstwowej.


Fot. 3. Dla tego typu hydroizolacji jednowarstwowej dopuszczalne pochyleni połaci dachu wynosi 3,0%

Brak spadków dachu
Wprawdzie zdrowy rozsądek podpowiada, a Polska Norma PN-B-02361:2010 wprost mówi, że dach powinien być skutecznie odwodniony, to jednak nie dla wszystkich projektantów jest to oczywiste. Problem braku spadków w projektach dachów użytkowych w znacznym stopniu prowokują dostawcy takich rozwiązań jak „hydroizolacja bezspoinowa” czy system odwodnienia podciśnieniowego. Brak spadków połaci dachu skutkuje realnymi zagrożeniami – zastoiska wody będą destrukcyjne zarówno dla hydroizolacji (np. ryzyko wystąpienia zjawiska hydrolizy, co może skrócić żywotność hydroizolacji), jak również dla roślinności (z braku dostępu powietrza korzenie obumierają i roślinność usycha).


Fot. 4. Taka hydroizolacja dwuwarstwowa dopuszcza 1% pochylenia połaci dachu

Mała architektura na dachu użytkowym
Posadowienie elementów małej architektury bezpośrednio na stropie (fot. 5) jest niekorzystne, ponieważ skutkuje mostkami termicznymi oraz wymaga wykonania dodatkowych uszczelnień – jest to po prostu słaby punkt dachu. Wszelkie murki należy wznosić powyżej warstw hydroizolacji, termoizolacji i drenażu. Prawidłowe rozwiązanie pokazują fot. 7 i 8 (przykładowa realizacja z 2001 roku).


Fot. 5. Rozwiązanie niekorzystne


Fot. 6. Rozwiązanie niedopuszczalne

Natomiast posadowienie elementów małej architektury bezpośrednio na hydroizolacji (fot. 6) jest niedopuszczalne. W razie konieczności murowania czy betonowania należy zastosować warstwę ochronną – wystarczy folia budowlana PE.


Fot. 7. Wykonywanie nawierzchni na stropodachu garaży


Fot. 8. Żelbetowa konstrukcja piaskownicy posadowiona jest powyżej warstwy drenażowej

Dobór systemu odwodnienia
Na dachach użytkowych – tarasach i dachach zielonych – ilość wpustów nie wynika tylko z prostego przeliczenia wskaźników normowych, tutaj decydująca jest zależność pomiędzy dopuszczalnym spadkiem minimalnym a limitem wysokości dla wszystkich warstw dachu, tj. hydroizolacji, termoizolacji, drenażu i nawierzchni. W konsekwencji najczęściej występuje sytuacja, że na dachu użytkowym powinno być więcej wpustów odwadniających niż to wynika z obliczeń projektanta instalacji odwadniającej. Należy w tym miejscu stwierdzić, że założenia techniczne systemów odwodnienia podciśnieniowego są w sprzeczności ze specyficznymi warunkami występującymi na stropodachach garaży (fot. 10).


Fot. 9. Wpust podciśnieniowy śr. 56 mm podłączony bezpośrednio do instalacji grawitacyjnej będzie działał grawitacyjnie a nie podciśnieniowo, co znacznie ograniczy spływ wody z dachu (całość wykonano zgodnie z projektem)


Fot. 10. Systemy odwodnienia podciśnieniowego są nieskuteczne na dachach użytkowych m.in. dlatego, że instalacja szybko zapycha się błotem z nawierzchni komunikacyjnych

Brak wymagań dla podłoża pod zieleń
Dach jest dla roślin miejscem wyjątkowym, dlatego należy bardzo starannie przygotować warunki dla ich prawidłowego rozwoju, a podłoże wegetacyjne ma tutaj decydujące znaczenie. Specjalne substraty dachowe mają odpowiednio dobrane proporcje składników mineralnych i organicznych, są wysoko porowate - zatrzymują wodę, zapewniają korzeniom tlen. Substraty dachowe powinny być przygotowane indywidualnie dla poszczególnych typów zazielenienia według wytycznych projektu. W praktyce jednak w projektach dachów zielonych podłoże traktowane jest ogólnikowo, upowszechniły się takie zapisy jak „ziemia ogrodnicza”, „humus” czy „substrat ziemny”, co umożliwia wykonawcy – który nie zawsze jest specjalistą ogrodnictwa – całkowitą dowolność interpretacji. W skrajnych przypadkach na dachu pojawia się ziemia z wykopu (fot. 12).


Fot. 11. Stosowanie ziemi urodzajnej jest szkodliwe dla wegetacji w warunkach dachu


Fot. 12. Dach wprawdzie zielony, ale nieużytek

Rozwiązania minimalne na dachach
Zwracam również uwagę wykonawców dachów na problemy związane z  zielenią, ponieważ niektóre firmy dekarskie wykonują dachy zielone kompleksowo – z zielenią, a tego typu braki w projektach (np. nieprawidłowe podłoże wegetacyjne, roślinność wymagająca w warunkach dachu uciążliwej obsługi) skutkują co najmniej niezadowoleniem klienta.


Fot. 13. Trawa na dachach się nie sprawdza

Przedstawiłem wnioski z własnych doświadczeń z realizacji dachów użytkowych, w których uczestniczyłem w latach 1998–2013. Uważam, że obecnie sytuacja się pogarsza, ponieważ natarczywy marketing wypiera technikę i zdrowy rozsądek również z projektów.


Fot. 14. Dach przesadnie użytkowy

Niestety prawa fizyki są bezwzględne, w związku z czym wskazane jest, aby wykonawca robót dekarskich dla własnego bezpieczeństwa każdorazowo weryfikował projekt pod kątem ww. zagrożeń już na etapie przygotowania oferty.

Wojciech Woliński
Vedag Polska


Źródło: Dachy, nr 12 (180) 2014
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Aktualności

SunRoof, międzynarodowy startup tworzący dachy solarne 2w1 i technologię do zarządzania energią, nawiązał współpracę z Polskimi Hurtowniami ...

Polski rynek firm z sektora dekarskiego dynamicznie się rozwija. Rodzimi producenci proponują coraz to nowe technologie i produkty, które us...

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo Komisji Europejskiej do ustalania priorytetów w zakresie spraw z dziedziny konkurencji. Swoją dec...

Grupa PSB Handel S.A. śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, co pozwala obserwować zmiany trendów, które oddaj...

Eksperci Akademii CREATON spotkali się już z ponad 450 dekarzami podczas 120 wizyt przeprowadzonych w ramach trwającej od maja V edycji akcj...

Ruukki Construction kontynuuje strategię rozwoju i inwestuje około 4 miliony euro w nową linię produkcyjną systemów rynnowych w swoim zakład...

Leksykon dachów

W budynkach bez stropów drewnianych oraz w celu uzyskania większej, wolnej przestrzeni pod dachem mają zastosowanie konstrukcje dachowe bez ...

  Podobno każdy człowiek rodzi się z jakimś darem bożym, który powinien w swoim życiu doczesnym odkryć i rozwinąć. W naszych czasach jest...

Jednym z wielu problemów dawnego budownictwa były odpowiedniej jakości dachy. Miały one bowiem chronić budynki nie tylko przed niekorzystnym...

  W odległych czasach największym szacunkiem cieszyli się ludzie starsi, tzw. starszyzna plemienna, prezentująca doświadczenie i wiedzę. ...

Dziś okna dachowe stanowią dopracowany technicznie element standardowego wykończenia budynku. Ich historia to około 150 lat pomysłów, techni...

Najbardziej znaną wieżą w naszej kulturze jest biblijna wieża Babel, która budowana przez ludzi miała sięgać nieba, za co Bóg ukarał ich, mi...