Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Radom: Remont placu apelowego na terenie kompleksu w m. Sochaczew
Numer ogłoszenia: 183783 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160297 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego, ul. Sadków 9, 26-603 Radom, woj. mazowieckie, tel. 261 511 500, faks 261 511 300.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: 42. Baza Lotnictwa Szkolnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont placu apelowego na terenie kompleksu w m. Sochaczew.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont placu apelowego na terenie kompleksu w m. Sochaczew. Roboty budowlane podstawowe: plac, drogi i chodniki. - rozbiórka krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych; - rozbiórka chodników z kostki betonowej; - ręczne wykonanie koryta pod obrzeża i krawężniki; - ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wzdłuż krawędzi remontowanych płaszczyzn i drogi; - ułożenie obrzeży chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej; - uzupełnienie podbudowy betonowej; - uzupełnienie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem; - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowo - żwirowych MMA AC 16 W 50/70 KR 3 - 4 - warstwa wiążąca gr. 4 cm., podbudowa z kruszywa i betonowa; - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowo - żwirowych MMA AC 11 S 50/70 KR 3 - 4 - warstwa ścieralna 3 cm., podbudowa z kruszywa i betonowa; - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na posypce cementowo - piaskowej; - niwelacja terenu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROBUD s.c., Władysławów 11 A, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 441340,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 441709,20

  • Oferta z najniższą ceną: 441709,20 / Oferta z najwyższą ceną: 441709,20

  • Waluta: PLN .


Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ