Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Olsztyn: Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej i sanitarnej, posadzek, stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów w budynku nr 1 JW 3411 w Lidzbarku Warmińskim, ul. Kalinowskiego 1
Numer ogłoszenia: 183741 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153115 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 261 32 28 15, 261 32 23 66, faks 261 32 28 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa - 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej i sanitarnej, posadzek, stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów w budynku nr 1 JW 3411 w Lidzbarku Warmińskim, ul. Kalinowskiego 1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej i sanitarnej, posadzek, stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów w budynku nr 1 JW 3411 w Lidzbarku Warmińskim, ul. Kalinowskiego 1,zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do specyfikacji: 2.1. dokumentacja projektowa (w tym rysunki, przedmiary robót, odpowiedź na zgłoszenie/decyzje); 2.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR). Oryginały dokumentów Zamawiający może także udostępnić do wglądu w swojej siedzibie po uprzednim uzgodnieniu terminu. 3. Zamawiający informuje, że przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą i orientacyjną, a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac objętych przedmiotem zamówienia. 4. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie. 5. Od daty odbioru końcowego rozpoczyna się bieg gwarancji i rękojmi dla całości robót. Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą (nie krótszej niż 24 miesiące) i 36 miesięcy rękojmi na przedmiot zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DOMEX Jan Fydrych, ul. Piłsudskiego 17, 11-100 Lidzbark Warmiński, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121805,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 162579,26

  • Oferta z najniższą ceną: 162579,26 / Oferta z najwyższą ceną: 196800,00

  • Waluta: PLN .


Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ