Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Koszalin: Remont budynku ogólnowojskowego nr 176 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w kompleksie wojskowym w Darłowie, realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 68/WOG/RB/Infrastr./16
Numer ogłoszenia: 183573 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138287 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. 4 Marca, 75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95, faks 94 3456244.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku ogólnowojskowego nr 176 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w kompleksie wojskowym w Darłowie, realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 68/WOG/RB/Infrastr./16.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja roboty budowlanej na zasadach zaprojektuj i wykonaj pod nazwą Remont budynku ogólnowojskowego nr 176 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w kompleksie wojskowym w Darłowie, realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. oraz w następującym zakresie i kolejności wykonania: Wykonanie kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie budowlanym i instalacyjnym, niezbędnym do realizacji zamówienia oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień zgodnych z przepisami prawa budowlanego na remont budynku ogólnowojskowego nr 176. Remont budynku ogólnowojskowego nr 176 wraz z niezbędnymi instalacjami oraz małą architekturą na podstawie zatwierdzanej dokumentacji projektowej z przekazaniem dla użytkownika.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ, Żydowo 88A, 76-012 Żydowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 202439,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 307500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 307500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 307500,00

  • Waluta: PLN .


Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ