Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Bydgoszcz: dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Pracowni Genetycznej w ramach zadania zleconego z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa polegającego na wykonywaniu badań cytogenetycznych (badanie identyfikacji DNA) żołnierzom zawodowym pozostającym w służbie czynnej przed ich wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa
Numer ogłoszenia: 183355 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100763 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 261 417 448, faks 261 416 110.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Pracowni Genetycznej w ramach zadania zleconego z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa polegającego na wykonywaniu badań cytogenetycznych (badanie identyfikacji DNA) żołnierzom zawodowym pozostającym w służbie czynnej przed ich wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Pracowni Genetycznej w ramach zadania zleconego z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa polegającego na wykonywaniu badań cytogenetycznych (badanie identyfikacji DNA) żołnierzom zawodowym pozostającym w służbie czynnej przed ich wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 33.14.00.00-3, 33.14.10.00-0, 33.19.25.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: izolacja DNA przy użyciu biorobota Maxwell 16 i ocena ilościowa i jakościowa DNA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROMEGA GmbH, Schildkroetstrasse 15, Mannheim, kraj/woj. Niemcy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99592,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 110450,31

 • Oferta z najniższą ceną: 110450,31 / Oferta z najwyższą ceną: 110450,31

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: pobieranie materiału genetycznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Spółka jawna., Tomaszowska 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29160,00

 • Oferta z najniższą ceną: 29160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29160,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: odczynniki i materiały do analizatora Genetic Analyzer 3130

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Life Technologies Polska Sp. z o. o., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70818,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 81019,16

 • Oferta z najniższą ceną: 81019,16 / Oferta z najwyższą ceną: 81019,16

 • Waluta: PLN .


Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ