Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Wejherowo: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji nawierzchni lotniskowej lotniska wojskowego Oksywie i lotniska wojskowego Cewice w podziale na 5 zadań.
Numer ogłoszenia: 183287 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117505 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Jana III Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 261251621, faks 261251787.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Obrona Narodowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji nawierzchni lotniskowej lotniska wojskowego Oksywie i lotniska wojskowego Cewice w podziale na 5 zadań..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji nawierzchni lotniskowej lotniska wojskowego Oksywie i lotniska wojskowego Cewice w podziale na 5 zadań: ZADANIE NR 1 - naprawa pęknięć szczelinowych i naprawa wykruszonego betonu kanału ściekowego na DS.- lotnisko Cewice zlokalizowane w kompleksie wojskowym 6068, ZADANIE NR 2 - Wykonanie natrysku hydrofobowego na DS.-2 - lotnisko Oksywie zlokalizowane w kompleksie wojskowym 6033; ZADANIE NR 3 - Naprawa ubytków na nawierzchni betonowej DS.-2 - lotnisko Oksywie zlokalizowane w kompleksie wojskowym 6033; ZADANIE NR 4 - Wymiana szwów dylatacyjnych na DS.-2 - lotnisko Oksywie zlokalizowane w kompleksie wojskowym 6033; ZADANIE NR 5 - Naprawa spękań podłużnych na DS.-1 - lotnisko Oksywie zlokalizowane w kompleksie wojskowym 6033; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w wymiarze 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robot..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.50.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ZADANIE NR 1 - naprawa pęknięć szczelinowych i naprawa wykruszonego betonu kanału ściekowego na DS.- lotnisko Cewice zlokalizowane w kompleksie wojskowym 6068,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OAT Sp. z o.o., ul. Kopernika 19A, 05-850 Ożarów Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115672,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 141000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 141000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 141000,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: ZADANIE NR 2 - Wykonanie natrysku hydrofobowego na DS.-2 - lotnisko Oksywie zlokalizowane w kompleksie wojskowym 6033

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OAT Sp. z o.o., ul. Kopernika 19A, 05-850 Ożarów Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 369726,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 349600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 349600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 349600,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: ZADANIE NR 3 - Naprawa ubytków na nawierzchni betonowej DS.-2 - lotnisko Oksywie zlokalizowane w kompleksie wojskowym 6033

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KM3 SOLID Krzysztof Maciejewski, ul. Cypryjska 70/44, 02-761 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85510,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 97073,17

 • Oferta z najniższą ceną: 97073,17 / Oferta z najwyższą ceną: 104000,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: ZADANIE NR 4 - Wymiana szwów dylatacyjnych na DS.-2 - lotnisko Oksywie zlokalizowane w kompleksie wojskowym 6033

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OAT Sp. z o.o., ul. Kopernika 19A, 05-850 Ożarów Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 381420,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 351000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 351000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 351000,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: ZADANIE NR 5 - Naprawa spękań podłużnych na DS.-1 - lotnisko Oksywie zlokalizowane w kompleksie wojskowym 6033

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OAT Sp. z o.o., ul. Kopernika 19A, 05-850 Ożarów Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228295,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 219132,00

 • Oferta z najniższą ceną: 219132,00 / Oferta z najwyższą ceną: 219132,00

 • Waluta: PLN .


Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ