Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Poznań: Przygotowania i przeprowadzenia szkolenia górskiego w ramach kursu taktyczno - wytrzymałościowego dla dowódców pododdziałów rozpoznawczych pk. PATROL
Numer ogłoszenia: 183167 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118229 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 261 57 48 02, faks 261 57 72 04.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowania i przeprowadzenia szkolenia górskiego w ramach kursu taktyczno - wytrzymałościowego dla dowódców pododdziałów rozpoznawczych pk. PATROL.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia górskiego w ramach kursu taktyczno - wytrzymałościowym dla dowódców pododdziałów rozpoznawczych pk. PATROL składającym się z dwóch zadań (Etapów). Celem kursu jest przygotowanie dowódców plutonów rozpoznania do kierowania pododdziałem w sytuacjach stresowych spowodowanych zagrożeniem życia w środowisku pola walki. Szczególny nacisk położony jest na umiejętności planowania i podejmowania decyzji, oraz umiejętności przewodzenia zespołem ludzkim. Po zakończeniu kursu dowódcy plutonów powinni umieć zaplanować i dowodzić elementami rozpoznawczymi podczas takich działań jak rozpoznanie, patrolowanie, czy zasadzka. Umieć działać w przypadkach nieprzewidzianego napotkania przeciwnika (React to Contact), zerwania kontaktu z przeciwnikiem (Break to Contact), wejścia w zasadzkę (React to Ambush) itp. Zadanie 1 -Szkolenie kondycyjno - wytrzymałościowe z elementami wspinaczki i ratownictwa górskiego; w tym: 1) zapewnienia wykwalifikowanej kadry instruktorów, gwarantującej pełną realizację programu szkolenia oraz optymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenia, 2) opracowanie materiałów szkoleniowych na podstawie wyciągu z planu kursu dla zadani nr 1- po uprzednim uzgodnieniu ich treści z kierownikiem kursu przez wybranego Wykonawcę, 3) zapewnienie sprzętu i pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych; 4) przeprowadzenia szkoleń w formie zajęć praktycznych; 5) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem szkolenia. Zadanie 2 - Specjalistyczne szkolenie taktyczne w górach, w środowisku lesisto-jeziornym i zurbanizowanym: w tym: 1) zapewnienia wykwalifikowanej kadry instruktorów, gwarantującej pełną realizację programu szkolenia oraz optymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenia, 2) opracowanie materiałów szkoleniowych na podstawie wyciągu z planu kursu dla zadania nr 2 po uprzednim uzgodnieniu ich treści z kierownikiem kursu przez wybranego Wykonawcę, 3) zapewnienie sprzętu i pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych; 4) przeprowadzenia szkoleń w formie zajęć praktycznych; 5) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem szkolenia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Szkolenie kondycyjno - wytrzymałościowe z elementami wspinaczki i ratownictwa górskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Gruoa Regionalna GOPR Grupa Wałbrzysko - Kłodzka, ul. Poznańska 6, 58-303 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95268,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 130300,00

  • Oferta z najniższą ceną: 130300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 130300,00

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Szkolenie taktyczne w górach, w rejonie lesisto -jeziornym i zurbanizowanym.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • JAKO Military Training & Consulting Jacek Pietrzak, ul. Szymanowskiego 12/12, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40487,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 38000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 38000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43000,00

  • Waluta: PLN .


Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ