Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Malbork: Wykonanie sprawdzenia mierników sond pomiarowych, legalizacji zbiorników paliwowych oraz wzorcowania stanowisk nalewczych w infrastrukturze paliwowej 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.
Numer ogłoszenia: 183089 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85259 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 261 536 713, 261 536 216,, faks 261 536 275, 261 536 713.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie sprawdzenia mierników sond pomiarowych, legalizacji zbiorników paliwowych oraz wzorcowania stanowisk nalewczych w infrastrukturze paliwowej 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : a) wykonanie sprawdzenia mierników sond pomiarowych (mierników) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki paliwowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t.j. Dz.U z 2014r. poz. 1094). Szczegółowy wykaz sond pomiarowych został określony w formularzu ofertowy. Przewidywana ilość to 42 sztuki. b) wykonanie legalizacji zbiorników paliwowych o osi poziomej V 25 m3 stacji paliw Malbork oraz zbiornika V 100 m3 składu paliw MPS - 2 lotnisko wojskowej Królewo Malborskie. Wykonanie legalizacji winno odbyć się czynnikiem roboczym. Czynnik roboczy do wykonania legalizacji zabezpieczy zamawiający. Maksymalny termin legalizacji do 30.09.2016 r. Wykonując legalizację przed przystąpieniem wykonawca winien dokonać resztkowania zbiorników paliwowych. Szczegółowy wykaz zbiorników do legalizacji został określony w formularzu ofertowym. Przewidywana ilość to 5 sztuk. c) wykonanie wzorcowania stanowisk nalewczych na składach MPS - 1,2,3. Szczegółowy wykaz stanowisk nalewczych został określony w formularzu ofertowym. Przewidywana ilość to 8 sztuk..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PETRO SPAW Janina Czemko, ul. Poznańska 83, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 61672,20

  • Oferta z najniższą ceną: 55868,00 / Oferta z najwyższą ceną: 180123,79

  • Waluta: PLN .