Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Rzeszów: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Numer ogłoszenia: 182911 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156293 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, ul. Krakowska 11B, 35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 261 15 56 59, faks 261 15 63 85.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym. 2.Przedmiot zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym: a)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, w tym powszechnych usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczeniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. ( Dz. U. Nr 189, poz. 1529 z późn. zm.) b)Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia zwrocie Zamawiającemu przesyłek w kraju i zagranicą, zgodnie z powołaną wyżej ustawą Prawo Pocztowe, c)Przez wykonywanie powszechnych usług pocztowych, będących przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki gabaryt A oraz gabaryt B w tym: zwykłe - przesyłki listowe oraz kartki pocztowe nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, zwykłe priorytetowe - przesyłki listowe oraz kartki pocztowe nierejestrowane najszybszej kategorii, polecone - przesyłki listowe rejestrowane, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, polecone priorytetowe - przesyłki listowe rejestrowane najszybszej kategorii, polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki listowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru, polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki listowe najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru, z zadeklarowaną wartością - przesyłki listowe rejestrowane, za których utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę, paczki pocztowe w obrocie krajowym. d)Przyjmuje się wymiary przesyłek w tym: dla przesyłek listowych: Gabaryt A - to przesyłki o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm Gabaryt B - to przesyłki o wymiarach: minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. dla paczek Gabaryt A - to paczki o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 300 mm, długość 600 mm, szerokość 500 mm. Gabaryt B - to paczki o wymiarach: minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 300 mm lub długość 600 mm lub szerokość 500 mm, maksimum - suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 3000 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 1500 mm. e)Zamówienie dotyczy lokalizacji: 1)34 Wojskowy Oddział Gospodarczy Rzeszów, ul. Krakowska 11B, 35-111 Rzeszów, 2)Wojewódzki Sztab Wojskowy Rzeszów, ul. Lwowska 4, 35-301 Rzeszów, 3)Jednostka Wojskowa 3841 Rzeszów, ul. Lwowska 5, 35-301 Rzeszów. 4)Sztab 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, ul. Hoffmanowej 10, 35-016 Rzeszów. 5)Jednostka Wojskowa 4719 Rzeszów, Langiewicza 4, 35-021 Rzeszów. 6)Orkiestra Wojskowa Rzeszów, Langiewicza 4, 35-021 Rzeszów. 7)21 batalion dowodzenia, ul. Dąbrowskiego 22, 35-036 Rzeszów. 8)Wojskowa Komenda Uzupełnień Rzeszów, ul. Konopnickiej 5, 35-211 Rzeszów. 9)Wojskowa Pracownia Psychologiczna Rzeszów, ul. Konopnickiej 5, 35-211 Rzeszów. 10)Grupa zabezpieczenia 34 WOG Nisko, ul. Sandomierska 20, 37-400 Nisko. 11)Jednostka Wojskowa 3538 Nisko, ul. Sandomierska 20, 37-400 Nisko. 12)Jednostka Wojskowa 3730 Nisko, ul. Sandomierska 20, 37-400 Nisko. 13)3 kompania regulacji ruchu, ul. Sandomierska 20, 37-400 Nisko. 14)Wojskowa Komenda Uzupełnień Nisko, ul. Kościuszki 2, 37-400 Nisko. 15)Grupa zabezpieczenia 34 WOG Jarosław, ul. Głęboka 4, 37-500 Jarosław. 16)Jednostka Wojskowa 3957 Jarosław, ul. 3-go Maja 80, 37-500 Jarosław. 17)14 dywizjon artylerii przeciwlotniczej Jarosław, ul. 3-go Maja 80, 37-500 Jarosław. 18)Wojskowa Komenda Uzupełnień Jarosław, ul. Głęboka 4, 37-500 Jarosław. 19)Grupa zabezpieczenia 34 WOG Przemyśl, ul. Okrzei 3, 37-700 Przemyśl. 20)Jednostka Wojskowa 3233 Żurawica. ul. Wojska Polskiego 22, 37-710 Żurawica. 21)Jednostka Wojskowa 3928 Przemyśl, ul. 29 Listopada 11, 37-700 Przemyśl. 22)Wojskowa Komenda Uzupełnień Sanok, ul. Przemyska 1, 38-500 Sanok. 23)Wojskowa Komenda Uzupełnień Jasło, ul. Kościuszki 24, 38-200 Jasło. 24)3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Lwowska 4, 35-301 Rzeszów. 25)6 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola. 26)6 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba. 27)6 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik. 28)6 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, ul. 1 Maja 12, 27-200 Starachowice. f)Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek do nadania oraz zestawień ilościowych, w przypadku przesyłek nierejestrowanych i zestawień z wyszczególnieniem adresatów, w przypadku przesyłek rejestrowanych. Zestawienia będą sporządzane w 2 egz. - po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. g)Zamawiający zobowiązany jest do umieszczania na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacji jednoznacznie identyfikującą adresata i nadawcę jednocześnie określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - ZPO) oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy. h)Odpowiednio przygotowane przesyłki Wykonawca będzie odbierał w miejscowościach jednostek obsługiwanych przez Nadawcę w dni robocze minimum 3 x w tygodniu w godzinach 12.00-14.00 /poniedziałek, środa, piątek/, potwierdzając odbiór - pieczęcią, podpisem i datą na kopii zestawień. W przypadku JW. /instytucji/ ujętych pod lit. e) pkt. 6, 9, 10, 13, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 28 Wykonawca będzie odbierał przesyłki po uprzednim telefonicznym powiadomieniu Zamawiającego jednak nie częściej niż w przypadku pozostałych JW./instytucji/. i)Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bezpośrednie nadawanie przesyłek w wyznaczonej przez Wykonawcę w ramach danej miejscowości placówce /placówkach/ w dni robocze w godz. od 08.00-18.00, w pozostałym okresie czasowym w godzinach pracy tych placówek. j)Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę. k)Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO) niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia. l)W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest (awizowana) dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata. m)Ilości przesyłek danego rodzaju będą nadawane sukcesywnie przez cały czas trwania umowy, a ich ilość w okresie realizacji umowy będzie różna i zależna od potrzeb Zamawiającego. n)Podstawą rozliczenia kosztów świadczonych usług będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane i zwrócone w okresie jednego miesiąca, stwierdzone na podstawie zestawień. o)Płatność za wykonane usługi dla jednostek podległych i obsługiwanych będzie dokonywana z dołu w miesięcznym okresie rozliczeniowym. p)Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie. 3.Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. 1)Prawem opcji objęte jest świadczenie wyszczególnione w tabeli załącznika nr 1A. Zamawiający w terminie do 31 grudnia 2016 r. złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o zleceniu wykonania opcji. 2)Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizacje zadań stanowiących przedmiot umowy i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego w określonym opcją zakresie. 3)Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, w terminie do 31 grudnia 2016 r. oznacza rezygnację z pozostałej części przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane usługi. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi stanowiącymi przedmiotem umowy przy zachowaniu następujących warunków: 1)przesunięcia wynikają z potrzeb Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2)przesunięcia nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości brutto umowy. 5.Szczegółowe, szacunkowe zestawienie ilościowe przesyłek stanowiących przedmiot zamówienia określono w Załączniku nr 1A do SIWZ, będącym równocześnie formularzem kalkulacji ceny ofertowej. 6.Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia Rozdziału XVIII niniejszej SIWZ dla tej części zamówienia. 7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 10.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 242891,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 259463,20

  • Oferta z najniższą ceną: 259463,20 / Oferta z najwyższą ceną: 259463,20

  • Waluta: PLN .