Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Zgierz: DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, OSPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO, APARATURY POMIAROWEJ ORAZ ELEMENTÓW I PODZESPOŁÓW LOTNICZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ŁĄCZNOŚCI ( 46/ZP/16 ).
Numer ogłoszenia: 182845 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135302 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 261 442 098, faks 261 442 101.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Obrona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, OSPRZĘTU ELEKTROIZOLACYJNEGO, APARATURY POMIAROWEJ ORAZ ELEMENTÓW I PODZESPOŁÓW LOTNICZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ŁĄCZNOŚCI ( 46/ZP/16 )..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych, osprzętu elektroizolacyjnego, aparatury pomiarowej oraz elementów i podzespołów lotniczych instalacji elektrycznych i łączności. Wykaz przedmiotu zamówienia oraz ilości określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy (osobna zakładka dla każdego zadania). Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub na wszystkie zadania, z tym, że na każde zadanie można złożyć tylko jedną ofertę. Zadanie 1 - materiały elektryczne Zadanie 2 - sprzęt elektroizolacyjny i aparatura pomiarowa Zadanie 3 - materiały do lutowania oraz utrzymania sprawności instalacji elektrycznej Zadanie 4 - elektrolit do akumulatorów kwasowych Wymagania - zadanie 1, 2 1.Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. 2.Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno - jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy. 3.Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. 4.Towary muszą być dopuszczone do użytku na terenie krajów UE i posiadać oznaczenie CE (Conformite Europeenne). 5.Wykonawca dostarczy towary w opakowaniu umożliwiającym rozładunek i przechowywanie bezpośrednio do magazynu. 6.Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1688 ) oświadcza, iż przyjmuje na siebie obowiązek odbioru od Zamawiającego zużytych źródeł światła w ciągu 3 lat od podpisania protokołu odbioru tożsamego asortymentu w ilości nie większej niż dostarczona. 7.Odbiór zużytych źródeł światła będzie realizowany dwa razy w roku (przez okres trzech lat), na zlecenie Zamawiającego z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zgodnych z miejscem wykonania umowy. Odbiór zużytych źródeł światła nastąpi w terminie ustalonym przez strony, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zlecenia od Zamawiającego. 8.Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie - maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy. 9.Miejscem wykonania umowy jest: Zadanie 1 a)31 WOG Zgierz, ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz. b)GZ Łódź ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź c)GZ Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72, 97-200 Tomaszów Mazowiecki d)GZ Nowy Glinnik 6 97-217 Lubochnia e)GZ SOI Skład Kutno ul. Boh. Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno f)GZ Leźnica Wielka, 95-043 Leźnica Wielka g)GZ Łódź Rejon Skład Regny Zadanie 2 a)31 WOG Zgierz, ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz. 10.Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) w godzinach od 8.00 - 14.30. 11.Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru. 12.Parametry wskazane w Formularzu cenowym są minimalnymi parametrami bezwzględnie wymaganymi przez Zamawiającego. Wymagania - zadanie 3, 4 1.Towary muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. 2.Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, oraz spełniać wymagania techniczno - jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy. 3.Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania. 4.Towary muszą być dopuszczone do użytku na terenie krajów UE i posiadać oznaczenie CE (Conformite Europeenne). 5.Wykonawca dostarczy towary w opakowaniu umożliwiającym rozładunek i przechowywanie bezpośrednio do magazynu. 6.Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie - maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy. 7.Miejscem wykonania umowy jest: Zadanie 3 GZ Nowy Glinnik 6 97-217 Lubochnia - magazyn ZLT Zadanie 4 GZ Leźnica Wielka, 95-043 Leźnica Wielka - magazyn ZLT 8.Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy, w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) w godzinach od 8.00 - 13.00. 9.Okres gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru. 10.Parametry wskazane w Formularzu cenowym są minimalnymi parametrami bezwzględnie wymaganymi przez Zamawiającego. 11.Wykonawca, który składa ofertę na zadania 3 i lub 4 zobowiązany jest wskazać w ofercie (załączniku nr 2 do SIWZ) nazwy producentów i model produktów, które oferuje - dotyczy wszystkich pozycji. Oferta w której Wykonawca nie poda ww informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 12.Wykonawca, który składa ofertę na zadania 3 i lub 4 zobowiązany jest złożyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postaci np. dokumentacji technicznej, kart charakterystyki, katalogów sporządzonych w języku polskim, na podstawie których Zamawiający będzie miał możliwość jednoznacznie potwierdzić, że oferowany asortyment spełnia wymagania wskazane w załącznikach nr 2 do SIWZ. Przedstawiony dokument musi zawierać informację na temat producenta i modelu oferowanego asortymentu. Produkty równoważne Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy pod warunkiem, że spełniają one określone w załączniku nr 2 do SIWZ parametry, a ich standard techniczny i jakościowy nie jest gorszy od opisanego przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.53.29.10-6, 31.68.00.00-6, 31.65.10.00-4, 31.51.00.00-4, 31.21.13.00-1, 31.22.48.10-3, 31.52.10.00-4, 31.52.40.00-5, 31.68.14.00-7, 24.96.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Materiały elektryczne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kaczmarek Electric S.A., Ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 358004,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 359250,26

 • Oferta z najniższą ceną: 359250,26 / Oferta z najwyższą ceną: 411317,55

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Sprzęt elektroizolacyjny i aparatura pomiarowa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kaczmarek Electric S.A., Ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29710,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39188,51

 • Oferta z najniższą ceną: 39188,51 / Oferta z najwyższą ceną: 49778,10

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Materiały do lutowania oraz utrzymania sprawności instalacji elektrycznej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AW Tech Trade sp. z o.o., Ul. Budowlanych 6, 45-205 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 686,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 795,86

 • Oferta z najniższą ceną: 795,86 / Oferta z najwyższą ceną: 1464,19

 • Waluta: PLN .


Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ