Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Kraków: Wykonanie materiałów poligraficznych i introligatorskich
Numer ogłoszenia: 182669 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67019 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Rząska, ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 261135116, +48 261133017, faks +48 261135059, +48 261135165.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie materiałów poligraficznych i introligatorskich.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i introligatorskich, wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017r, wykonanie i dostawa plomb zabezpieczających jednorazowego użytku, dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu. Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na cztery części tj. : CZĘŚĆ NR 1 - Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i introligatorskich dla 35 WOG w Rząsce k.Krakowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i introligatorskich w szczególności: teczek, okładek, kronik, banerów, roll-up, ulotek, naklejek tp. CZĘŚĆ NR 2 - Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017r. do 35 WOG w Rząsce k.Krakowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 r. CZĘŚĆ NR 3 - Wykonanie i dostawa hologramów i plomb zabezpieczających jednorazowego użytku do JW. 3811 w Rząsce k.Krakowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa plomb zabezpieczających jednorazowego użytku. CZĘŚĆ NR 4 - Wykonanie usług poligraficznych i introligatorskich dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu oraz dostarczenie Zamawiającemu wykonanych materiałów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie teczek, okładek, tablic, książek, pudeł, zeszytów, kart, usług naprawczych materiałów ewidencyjnych itp. wraz z dostarczeniem Zamawiającemu wykonanych materiałów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części od nr 1 do nr 4 Zamawiający określił w załączniku nr 10 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 79.81.10.00-2, 79.97.10.00-1, 35.12.34.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i introligatorskich dla 35 WOG w Rząsce k.Krakowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Inwalidów WARTA, ul. Sikorskiego 30, 66-600 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47736,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49475,52

 • Oferta z najniższą ceną: 49475,52 / Oferta z najwyższą ceną: 80644,95

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017r. do 35 WOG w Rząsce k.Krakowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAPOL SOBCZYK SPÓŁKA JAWNA, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25350,30

 • Oferta z najniższą ceną: 25350,30 / Oferta z najwyższą ceną: 40005,75

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Wykonanie i dostawa hologramów i plomb zabezpieczających jednorazowego użytku do JW. 3811 w Rząsce k./Krakowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JAN DUTKO P.H.U. VERA, ul. Malwowa 48, 60-175 Szczecin, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8060,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12213,90

 • Oferta z najniższą ceną: 12213,90 / Oferta z najwyższą ceną: 12213,90

 • Waluta: PLN .


Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ