Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Krosno Odrzańskie: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA BRAM I WENTYLACJI W BUD. NR 12 I NAPRAWA DACHU, POSADZKI I ŚCIAN W BUDYNKU NR 78 W RADNICY. SPRAWA NR 59/PN/2016.
Numer ogłoszenia: 182451 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131973 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Obrońców Stalingradu 10, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 261 672 404, faks 261 672 556.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE - NAPRAWA BRAM I WENTYLACJI W BUD. NR 12 I NAPRAWA DACHU, POSADZKI I ŚCIAN W BUDYNKU NR 78 W RADNICY. SPRAWA NR 59/PN/2016..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - naprawa bram i wentylacji w bud. nr 12 i naprawa dachu, posadzki i ścian w bud. nr 78 w Radnicy. W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi : Budynek nr 12 1) Demontaż bram, 2) Montaż i obróbka bram, 3) Wymiana wentylacji. Budynek nr 78 1) Demontaż pokrycia dachu i ścian z blachy, 2) Wymiana uszkodzonych elementów metalowych, 3) Montaż łat, 4) Montaż pokrycia dachu i ścian z blachy falistej ocynkowanej powlekanej, 5) Oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej i bram, 6) Wymiana okien, 7) Naprawa posadzki, 8) Naprawa opaski budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 Warunki Techniczne - załącznik nr 2 Przedmiary - załącznik nr 3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPHU TOMA TOMASZ PATRYK JASKULSKI, UL. BOROWSKIEGO 28, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101072,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 135300,00

  • Oferta z najniższą ceną: 135300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 190000,00

  • Waluta: PLN .


Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ