Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Malbork: Wypłukanie i monitoring sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na lotnisku wojskowym w Pruszczu Gdańskim dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku
Numer ogłoszenia: 182445 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 106439 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 261 536 713, 261 536 216,, faks 261 536 275, 261 536 713.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wypłukanie i monitoring sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na lotnisku wojskowym w Pruszczu Gdańskim dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie mechanicznego czyszczenia sieci sanitarnej poprzez jej płukanie, Wykonanie monitoringu sieci. Zbiór dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu po wykonaniu usługi: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zapis monitoringu na nośniku elektronicznym ( płyta CD lub DVD). Szkic ze zlokalizowanymi uszkodzeniami sieci. Schemat zmonitorowanej sieci z naniesieniem nr studni, długości sieci, technologii wykonania z podaniem średnicy oraz spadku (raport inspekcji). Wykonawca powstałe odpady zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.64.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EUROTREX Sp.z.o.o., ul. Olsztyńska 1, Biskupice, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99999,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 30690,68

  • Oferta z najniższą ceną: 30690,68 / Oferta z najwyższą ceną: 94770,00

  • Waluta: PLN .