Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Koszalin: Remont budynku magazynowego nr 57 w kompleksie wojskowym w Darłowie, realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 60/WOG/RB/Infrastr./16
Numer ogłoszenia: 182083 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130793 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. 4 Marca, 75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95, faks 94 3456244.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku magazynowego nr 57 w kompleksie wojskowym w Darłowie, realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, znak sprawy 60/WOG/RB/Infrastr./16.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont budynku magazynowego nr 57 w kompleksie wojskowym w Darłowie, realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie w oparciu o: 1. Przedmiar robót, który stanowi załączniki nr 1 do SIWZ , Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, Projekt budowlany i instalacji elektrycznej, który stanowi załącznik nr 3 I 3A do SIWZ 2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z załącznikami oraz pomocniczo przedmiaru robót. 3. Wykonawca powinien wykonać wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 4. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: Miejscem wykonania robót będących przedmiotem zamówienia jest budynek nr 57 zlokalizowany w kompleksie wojskowym w Darłowie, ul. Zwycięstwa. 5..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.19.10-6, 45.26.25.20-2, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.43.21.12-2, 45.42.11.00-5, 45.23.32.00-1, 45.31.00.00-3, 90.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Ogólnobudowlany i Marketing, Andrzej Starzyński, ul. E. Plater 16A/2, 76-150 Darłowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97635,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 97460,13

  • Oferta z najniższą ceną: 97460,13 / Oferta z najwyższą ceną: 171974,42

  • Waluta: PLN .


Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ