Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Koszalin: Dostawa wyposażenia magazynów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, znak sprawy 55/WOG/D/Sł. TiRW/16.
Numer ogłoszenia: 182065 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113363 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. 4 Marca, 75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95, faks 94 3456244.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia magazynów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, znak sprawy 55/WOG/D/Sł. TiRW/16..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia magazynów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia, zdjęcia, a także ilości określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ - w szczegółowym wykazie asortymentu. 3. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w opisie, stanowiącym załącznik 2 do SIWZ. 2) dostarczone produkty będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe w kategorii I, w pierwszym gatunku, nie używane, nie regenerowane, zgodne z dokumentacją techniczną producenta oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 4. Informacja o ofercie równoważnej: 1) Zamawiający przedstawił minimalne parametry wyposażenia, które spełniały by założone wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie oferowanego wyposażenia magazynów pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 3) Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 uPzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 5. Informacja o miejscu i sposobie realizacji zamówienia: Miejscem dostawy wyposażenia magazynów jest magazyn SPiZRW i INŻ.SAP. Koszalin - teren 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 66. 6. Informacja o Podwykonawcy: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Za prace zrealizowane przez Podwykonawców Wykonawca będzie odpowiadał jak za własne. 5) Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza (art. 474 KC) jak za własne zachowanie. 7. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy - projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.11.00-3, 39.14.13.00-5, 39.15.12.00-7, 35.12.16.00-4, 34.91.11.00-7, 39.11.32.00-0, 44.42.32.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PROMAG Spółka Akcyjna, Romana Maya 11, 61-371 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135787,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 145179,74

  • Oferta z najniższą ceną: 145179,74 / Oferta z najwyższą ceną: 255569,40

  • Waluta: PLN .


Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ