Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Prawo zamówień publicznych - środki ochrony prawnej

Ocena: 0
2305
Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej: „ustawą Pzp”, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał on interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Funkcją środków ochrony prawnej unormowanych w ustawie Pzp jest przyznanie wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia instrumentów ochrony prawnej, broniących ich przed niezgodnymi z prawem działaniami zamawiającego1.
Środki ochrony prawnej
Na system środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom składa się odwołanie oraz skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Jednocześnie na mocy nowelizacji z 2 grudnia 2009 r. (wprowadzonej ustawą z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz niektórych innych ustaw zlikwidowano instytucję protestu. W związku z powyższym w obecnie obowiązującym stanie prawnym odwołanie nie musi być poprzedzone protestem wnoszonym do zamawiającego.

Ponadto wykonawca oraz uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zamawiający nie jest związany dokonanym powiadomieniem. W związku z tym to od jego oceny zależy, czy w okolicznościach danej sprawy doszło do naruszenia ustawy Pzp, skutkującego koniecznością powtórzenia czynności albo dokonania czynności zaniechanej.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Jednocześnie ustawa Pzp wprowadza ograniczenie, że w stosunku do zamówień, których wartość jest mniejsza niż tzw. progi unijne2, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności:
 1. wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 
 2. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 3. wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielnie zamówienia,
 4. odrzucenie oferty odwołującego.
Termin wniesienia odwołania
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla skuteczności wniesienia odwołania niezmiernie istotne jest wniesienie odwołania w terminie. Wniesienie odwołania po terminie skutkuje bowiem jego odrzuceniem na podstawie art. 189 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. Należy jednak zwrócić uwagę, że złożenie odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w terminie nie jest równoznaczne z wniesieniem takiego odwołania w terminie. Terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 182 ustawy Pzp. W najczęściej występujących przypadkach odwołanie należy wnieść:1)   
 • w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne,
 • w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne,
 •  odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie:
 1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne,
 2. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne,
 • Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej należy wnieść:
 1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza tzw. progi unijne w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
 2.  w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż tzw. progi unijne w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 • Pozostałe terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 182 ust. 4 ustawy Pzp.
Treść odwołania
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Ponadto odwołujący powinien przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Wymagania formalne wobec odwołania
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
 1. nie zawiera braków formalnych,
 2. uiszczono wpis.
Wysokość wpisu została uregulowana w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. Zgodnie z rozporządzeniem wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi, którego wartość jest mniejsza niż tzw. progi unijne, wynosi 7.500,00 zł. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, wynosi 15.000,00 zł. Z kolei wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego wartość jest mniejsza niż tzw. progi unijne, wynosi 10.000,00 zł. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których wartość jest równa lub większa niż tzw. progi unijne, wynosi 20.000,00 zł.

Wpis należy uiścić najpóźniej do dnia upływu terminu do niesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołączyć do odwołania. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności tych, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes KIO wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku braku wpisu Prezes KIO wzywa jedynie do złożenia dowodu uiszczenia wpisu, a nie o uiszczenie wpisu. W konsekwencji uiszczenie wpisu w odpowiedzi na wezwanie Prezesa KIO dokonane po terminie na wniesienie odwołania jest nieskuteczne. W związku z tym stosownie do treści art. 187 ust. 6 ustawy Pzp odwołanie, w stosunku do którego nie uiszczono wpisu, Prezes KIO zwraca w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone przez Prezesa KIO nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania.

Odwołanie odrzucone
Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
 1. przepisy ustawy nie mają zastosowania w sprawie,
 2. odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony,
 3. odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie,
 4. odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się,
 5. odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu,
 6. w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż tzw. progi unijne, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,
 7. odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp.
Odwołanie uwzględnione
Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielnie zamówienia. Uwzględniając odwołanie, Izba może:
 •  jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta – nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego, albo
 • jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp:
 1. unieważnić umowę, albo
 2. unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu, albo
 3. nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, albo
 • jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie – stwierdzić naruszenie przepisów ustawy.
Wyrok lub postanowienie
O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. W wyroku oraz w postępowaniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustne motywy rozstrzygnięcia. 

Skarga do sądu na orzeczenie KIO
Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. W przeciwieństwie do postępowania odwoławczego, złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Jeżeli skarga jest wniesiona po upływie terminu lub jest niedopuszczalna z innych przyczyn albo zawiera braki, których strona nie uzupełniła w terminie, sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę.

Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

Podsumowanie
Wykonawcy mają możliwość kwestionowania niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynność, do której jest on zobowiązany na podstawie przepisów ustawy Pzp. Warto zatem zadbać o własne interesy korzystając z przysługujących środków ochrony prawnej, gdyż „przegrany przetarg” nie zawsze musi oznaczać brak szans na uzyskanie zamówienia.

Konrad Majewski
Aplikant radcowski
„Malinowski i Wspólnicy. Adwokaci i radcowie prawni” Sp.p.
www.wmalinowski.pl

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność w branży budowlanej, w tym inwestorów, wykonawców, podwykonawców i innych podmiotów


Źródło: Dachy, nr 1 (157) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Artykuły ekspertów

- Reklama -

Polecane firmy

- Reklama -


Którą akcję wspierania branży dekarskiej znasz najlepiej?GŁOSUJ

Które okna dachowe (Twoim zdaniem) montujesz najszybciej?GŁOSUJ